REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PLAKAT

Regulamin (PS)

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” realizowany jest w miejscowości Sędziszów Małopolski.

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski poprzez utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Małopolskim, dostosowanie istniejących miejsc miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy przedszkola, a także realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.09.2016 roku do 30.09.2017 roku.

 

Grupa docelowa projektu:

ü  dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 – 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sędziszów Małopolski, przyjęte na nowopowstałe miejsca wychowania przedszkolnego,

ü  dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w ramach istniejących miejsc wychowania przedszkolnego,

ü  Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Małopolskim.

 

Zadania:

ü  prace adaptacyjne w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek”,

ü  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek”,

ü  realizacja zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami,

ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – logopedia,

ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – dogoterapia,

ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – gimnastyka korekcyjna,

ü  wydłużenie godzin pracy przedszkola,

 

Planowane rezultaty projektu:

ü  utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

ü  wyrównanie szans edukacyjnych 54 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych,

 

Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „ Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Młp.” realizowany jest od dnia 01.04.2016 do 30.09.2017 roku.

 

 

Regulamin rekrutacji

do Przedszkola "Bajkowy Zakątek" w Sędziszowie Małopolskim

w projekcie  „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu "Bajkowy Zakątek" w Sędziszowie Młp.”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu "Bajkowy Zakątek" w Sędziszowie Młp.”

2. Realizatorem projektu jest Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek „Bajkowy Zakątek".

3. Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej, Działania 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4. Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Potockich 22 i Tarnowskich 1

5. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny.

7. Uczestnikami projektu mogą zostać tylko dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zamieszkujące na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

9. W ramach projektu w przypadku nowotworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wsparcie otrzyma 40 dzieci. Łącznie uczestnikami projektu będzie 60 dzieci (40 w ramach nowotworzonych i 20 w ramach dotychczasowo funkcjonujących miejsc wychowania przedszkolnego).

10. W projekcie w ramach nowotworzonych miejsc wychowania przedszkolnego zostaną utworzone 2 oddziały przedszkolne.

11. Wsparcie w projekcie, w przedszkolu "Bajkowy Zakątek" w Sędziszowie Małopolskim, obejmuje:

a) realizację podstawy programowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,

b) realizację zajęć wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych,

d) realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami z logorytmiki i oligofrenopedagogiki – (1 h / tydz.),

e) realizację zajęć dodatkowych z logopedii – (1 h/tydz.),

f) realizację zajęć dodatkowych z dogoterapii - (1 h/tydz.),

g) realizację zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej – (1h/ tydz.),

h) organizację zabawy karanwałowej, wycieczki i pikniku.

12. Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na ternie gminy Sędziszów Małopolski poprzez utworzenie od 1.09.2016 r., 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Małopolskim, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy przedszkola, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

 

II. Zasady rekrutacji

§ 2.

1. Decyzje o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców.

2. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej: http://bajkowyzakatek.rzeszow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, na tablicy ogłoszeń Parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, a także w siedzibie przedszkola przy ul. Potockich 22  i siedzibie żłobka przy

 ul. Tarnowskich 1 w Sędziszowie Małopolskim. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.bajkowyzakatek.rzeszow.pl  lub osobiście w siedzibie przedszkola.

3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona poprzez przyjmowanie zgłoszeń dzieci do udziału w projekcie składanych przez ich rodziców / opiekunów prawnych.

4. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie od 01.04.2016 r. do 10.08.2016 r. W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

5. Przy wyborze dzieci do udziału w projekcie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria obligatoryjne:

a) zamieszkanie w woj. podkarpackim, na terenie gminy Sędziszów Małopolski,

b) wiek dziecka - wiek przedszkolny 2,5 - 5 lat

W przypadku większej liczby chętnych kryteria fakultatywne:

c) miejsce zamieszkania dziecka na obszarze wiejskim gminy – 4 pkt.

d) posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności – 3 pkt.

e) fakt posiadania rodzeństwa w Przedszkolu  „Bajkowy Zakątek” – 2 pkt.

f) dwoje rodziców pracujących – 2 pkt.

g) dziecko wychowywane przez jednego rodzica – 3 pkt.

h) zgłoszenie dziecka do przedszkola na min. 8 godzin – 2 pkt.

Każdemu z kryteriów fakultatywnych przypisane będą wskazane wyżej punkty. O pozycji na liście dzieci przyjętych decydować będzie liczba otrzymanych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego dziecka zainteresowanego udziałem w projekcie.

7. Przedszkole jest dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

8. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans płci.

9. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w biurze projektu, w godz. (7.00-17.00) lub nadsyłane pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Przedszkole "Bajkowy Zakątek", ul.Potockich 22 ,39-120 Sędziszów Małopolski.

10. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna Formularza zgłoszenia udziału w projekcie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

11. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu.

12. W przypadku braku wystarczającej liczby miejsc w przedszkolu zostanie utworzona lista rezerwowa.

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

14. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi Przedszkola informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.

15. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego dziecka dokumentów o których mowa w pkt. 11 będzie równoznaczne z nieprzystąpieniem dziecka do udziału w projekcie.

16. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie lub e-mailem rodzicom/prawnym opiekunom dziecka na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej.

 

§ 3. Uczestnictwo w projekcie

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany.

2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez wychowawcę i odnotowana w dzienniku zajęć.

3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka z udziału w danych zajęciach jego miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu dziecka z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w Dziale II niniejszego regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, opiekun prawny uczestnika projektu lub nauczyciel ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji.

5. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.

6. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring, ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r. i obowiązuje na czas trwania projektu.

2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.bajkowyzakatek.rzeszow.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podkategorie

 • PROJEKT

   

   

     

  Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” realizowany jest w miejscowości Sędziszów Małopolski.

  Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski poprzez utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Małopolskim, dostosowanie istniejących miejsc miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy przedszkola, a także realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.09.2016 roku do 30.09.2017 roku.

   

  Grupa docelowa projektu:

  ü  dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 – 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sędziszów Małopolski, przyjęte na nowopowstałe miejsca wychowania przedszkolnego,

  ü  dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w ramach istniejących miejsc wychowania przedszkolnego,

  ü  Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Małopolskim.

   

  Zadania:

  ü  prace adaptacyjne w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek”,

  ü  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek”,

  ü  realizacja zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami,

  ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – logopedia,

  ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – dogoterapia,

  ü  realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci – gimnastyka korekcyjna,

  ü  wydłużenie godzin pracy przedszkola,

   

  Planowane rezultaty projektu:

  ü  utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

  ü  wyrównanie szans edukacyjnych 54 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych,

   

  Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „ Bajkowy Zakątek” w Sędziszowie Młp.” realizowany jest od dnia 01.04.2016 do 30.09.2017 roku.

Nasi partnerzy

Instytucje UE

Gościmy u nas

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
452441Powered by Joomla!®. Designed by: business web hosting indian dedicated reseller Valid XHTML and CSS.